ก๊อก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เครื่องเปิดปิดนํ้าจากท่อหรือภาชนะ, หัวก๊อก ก็เรียก.

    (อ. cock).

  • น.

    เรียกเปลือกต้นก่อชนิด Quercus suber L. ในวงศ์ Fagaceae ที่ใช้ทำจุกขวดและอื่น ๆ ว่า ไม้ก๊อก.

    (อ. cork).