ก๊ง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ปาก

  ก.

  ดื่ม (ใช้แก่เหล้า) เช่น ก๊งเหล้า.

  (จ.).

 • ปาก

  น.

  หน่วยตวงเหล้าโรงเป็นต้นตามวิธีประเพณี ๑ ก๊ง เท่ากับ ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร.

  (จ.).