ก๊ก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    พวก, หมู่, เหล่า, โดยปรกติมักใช้เข้าคู่กันว่า เป็นก๊กเป็นพวก เป็นก๊กเป็นหมู่ เป็นก๊กเป็นเหล่า.

    (จ. ว่า ประเทศ).