ก้น

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ส่วนเบื้องล่างของลำตัวของคนหรือส่วนท้ายของลำตัวของสัตว์, โดยปริยายหมายความถึงบริเวณก้นด้วย เช่น ล้างก้น

 • ส่วนล่างของภาชนะ เช่น ก้นหม้อ, ส่วนสุดของห้วงหรือแอ่ง เช่น ก้นบ่อ ก้นเหว ก้นคลอง, ตรงข้ามกับ ปาก

 • ส่วนสุดที่เหลือ เช่น ก้นเทียน ก้นบุหรี่.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. ก้น (MEDIC (anato),RID) n.
  behind
  bum (vulg.)
  butt
  ass (vulg., Am)
  arse (vulg.)
  buttocks
  bottom
 2. ก้น (RID) n.
  bottom
  bed