ก็

Перевод слова на русский язык

15

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สัน.

    แล้ว, จึง, ย่อม, เช่น พอหันหน้ามาก็พบเขา ทำดีก็ได้ดี.