กัก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ไม่ให้ล่วงพ้นเขตที่กำหนดไว้, กำหนดเขตให้อยู่, เช่น กักตัว, กักกัน ก็ว่า

  • ยึดไว้, ไม่ปล่อยไป, เช่น กักรถ กักนํ้า กักไพ่.

  • ว.

    อาการที่หยุดชะงัก เช่น หยุดกัก.