กะโซ่น้ำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ดาโป้งเป้ง. (ดู ดาโป้งเป้ง).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ดาโป้งเป้ง