กะตังกะติ้ว

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นํ้ายางที่ได้จากไม้เถาหลายชนิดในวงศ์ Apocynaceae เช่น เครือเขามวกขาว [ Parameria laevigata (Juss.) Moldenke] กะตังกะติ้วหรือคุยช้าง ( Willughbeia edulisRoxb.) และตังติ้ว [ Urceola lucida (Wall. ex G. Don) Kurz].

  • น.

    ชื่อไม้เถาชนิด Willughbeia edulis Roxb. ในวงศ์ Apocynaceae มีนํ้ายางขาว, คุยช้าง ก็เรียก.