กองทุนรวม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    กองทุนรวมที่จัดตั้งและดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ.