กหาปณะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะหาปะนะ

    แบบ

    น.

    เงินตรามีพิกัดเท่ากับ ๒๐ มาสก.

    (ป.).