กสิกร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะสิกอน

    น.

    ผู้ทำไร่ไถนา, ผู้ทำการเพาะปลูก.