กสานติ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะ-

    กลอน

    ว.

    สงบ, ราบคาบ, เช่น ผ่องนํ้าใจกสานติ์ (เฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์). (ก + ป. สนฺติ), กระสานติ์ ก็ใช้.