กษีระ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะสีระ

    แบบ

    น.

    นํ้านม เช่น กษีรสุทธมฤธู (เสือโค).

    (ส.; ป.ขีร).