กว้างขวาง

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    แผ่ออกไปมาก, ใหญ่โต, เช่น มีเนื้อที่กว้างขวาง

  • เผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.