กวะแกว่ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺวะแกฺว่ง

    ก.

    แกว่งไปมา เช่น ช่อช้อยกวะแกว่งไกว (ม. คำหลวง จุลพน).