กวะกวัก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺวะกฺวัก

    ก.

    กวัก เช่น กวะกวักคือกวักทักถาม (สรรพสิทธิ์).

  • กฺวะกฺวัก

    ว.

    กวัก ๆ, เป็นเสียงนกกวักร้อง, เช่น นกกวักลักแลเพื่อนพลาง กวักปีกกวักหาง ก็ร้องกวะกวักทักทาย (สมุทรโฆษ).