กวย

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ตะกร้า.

  • น.

    ชาติข่า ในตระกูลมอญ-เขมร.