กล้อง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺล้อง

  น.

  วัตถุลักษณะยาวกลวงตลอด, เรียกของใช้บางอย่างที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กล้องเป่าแล่น กล้องส่อง

 • เครื่องที่มีรูปร่างต่าง ๆ ประกอบด้วยเลนส์สำหรับถ่ายภาพหรือขยายภาพ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องจุลทรรศน์

 • หลอด เช่น กล้องเกียง ว่า หลอดตะเกียง.

 • กฺล้อง

  ก.

  ตำหรือสีข้าวเปลือกให้เปลือกหลุด

 • เกลา, โกลน

 • ทุบ, บุ, ตีแผ่เป็นแผ่น.