กล้องตาเรือ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กล้องปริทรรศน์.