กล่อมหงส์

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเพลงประเภทเพลงพื้นบ้าน

  • พิธีขับกล่อมหงส์ ทำต่อเนื่องจากพิธีตรียัมปวาย เป็นการส่งเสด็จพระอิศวร พระอุมา และพระมหาพิฆเนศวรกลับสู่สวรรค์ตามคติความเชื่อของพราหมณ์

  • ช้าหงส์ หรือ ช้าเจ้าหงส์ ก็เรียก.