กลีบ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺลีบ

    น.

    ส่วนของสิ่งเช่นดอกไม้ ผลไม้ที่เรียงชิดกันหรือซ้อนกัน เช่น กลีบดอก กลีบมะเฟือง กลีบกระเทียม, ใช้เรียกของอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กลีบตา กลีบผ้า กลีบเมฆ

  • ลักษณนามของสิ่งที่เป็นกลีบ เช่น กระเทียม ๒ กลีบ.