กลายกลอก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -กฺลอก

    ดู กระลายกระหลอก.