กลัวน้ำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    โรคพิษสุนัขบ้า เรียกว่า โรคกลัวนํ้า. (ดู พิษสุนัขบ้า ที่ พิษ, พิษ-)

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู พิษสุนัขบ้า

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กลัวน้ำ (RID) n.
    hydrophobia