กลัมพก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะลำ-

    แบบ

    น.

    ผักบุ้ง เช่น ประเทศที่ตํ่านํ้าลึกล้วนเหล่ากลัมพัก พ่านทอดยอดยาวสล้างสลอน (ม. ร. ๔ มหาพน).

    (ป., ส. กลมฺพก).