กลอุปกรณ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กนอุปะกอน, กนอุบปะกอน

    น.

    อุปกรณ์เชิงกลที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง.