กลองเพล

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -เพน

    น.

    กลองทัดขนาดใหญ่ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลา ๑๑ นาฬิกา เพื่อภิกษุสามเณรจะได้ฉันเพล.