กลศ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺลด

    น.

    ภาชนะใส่นํ้าเทพมนตร์ของพราหมณ์ ลักษณะเหมือนคนโทมีฝาปิด มีพวยอย่างกานํ้า เรียกว่า หม้อกลศ, (โบ) เขียนเป็น กลด ก็มี.

    (ส.; ป. กลส).