กลวิธี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กนละ-, กน-

    น.

    วิธีพลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ.