กฤษฎี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดสะดี

    แบบ; กลอน

    น.

    รูป เช่น ฤๅแทตย์นิกรยักษา- ธิปพระอินทราธิราชแปรกฤษฎี (สมุทรโฆษ).

    (ส. อากฤติ ว่า รูป).