กฤดิ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดดิ

    โบ; กลอน

    น.

    เกียรติ เช่น วรกฤดิโอฬาร (ชุมนุมตำรากลอน).

    (ส. กีรฺติ; ป. กิตฺติ).