กฤดายุค

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดา-

    น.

    ชื่อยุคแรกของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้มนุษย์มีธรรมะสูงสุด คือ เต็ม ๔ ใน ๔ ส่วน และมีอายุยืนยาวที่สุด. (ส. กฤตยุค). (ดู จตุรยุค).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู จตุรยุค