กรุณาธิคุณ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    คุณอันยิ่งใหญ่ คือ กรุณา.

    (ป. กรุณา + อธิ + คุณ).