กริณี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะ-

    แบบ

    น.

    ช้างพัง, ใช้ว่า กิริณี หรือ กิรินี ก็มี.

    (ส. กริณี; ป. กรินี).