กรัชกาย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะรัดชะ-, กะหฺรัดชะ-, กฺรัดชะ-

    แบบ

    น.

    ร่างกาย เช่น เจ้างามยามประจงจัดกรัชกาย (กลบทบัวบานกลีบขยาย).

    (ป. ก ว่า น้ำ + รช ว่า ธุลี + กาย = กายที่เกิดจากธุลีในน้ำ).