กระโหม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -โหมฺ

    กลอน

    ก.

    โหม เช่น ศัพท์ส้าวกระโหมโครม (บุณโณวาท).