กระโถน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะสำหรับบ้วนหรือทิ้งของต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ.

    (เทียบ ข. กนฺโถรฺ).