กระโถนฤๅษี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อพืชเบียนชนิด Sapria himalayana Griff. ในวงศ์ Rafflesiaceae เกิดตามป่าดิบ เกาะเบียนที่รากเครือเขานํ้า ( Tetrastigma lanceolarium Planch.) ดอกรูปกระโถนปากแตร กลิ่นเหม็น กลีบดอกสีนํ้าตาลแดงประเหลือง ใช้ทำยาได้.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระโถนฤๅษี (FLORA,SPECIES,BOTA,RID,(THA)) n.
    Sapria himalayana
  2. กระโถนฤๅษี (BOTA) n.
    Sapria