กระโถนท้องพระโรง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    น.

    ผู้ที่ต้องรองรับภาระงานหรืออารมณ์ของผู้อื่นอยู่คนเดียว.