กระแหนบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -แหฺนบ

    กลอน

    ก.

    แหนบ, ถอน, เช่น แนบนิทรลวดแลบ ก็กระแหนบที่หนวดเครา (บุณโณวาท).