กระแส

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  นํ้าหรือลมเป็นต้นที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสนํ้า กระแสลม, โดยปริยายหมายถึงอาการเช่นนั้น

  (เทียบ ข. แขฺส ว่า เชือก).

 • เส้น, สาย, แนว, ทาง, เช่น กระแสความ กระแสความคิด

  (เทียบ ข. แขฺส ว่า เชือก).

 • เส้นวัดที่ดินทำด้วยหวายหรือเหล็กเป็นต้น เรียกว่า เส้นกระแส.

  (เทียบ ข. แขฺส ว่า เชือก).