กระแบะมือ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    น.

    ขนาดเล็ก เช่น มีที่ดินอยู่กระแบะมือเดียว.