กระเหลียก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -เหฺลียก

    ก.

    เหลือบแล เช่น ครั้นเช้าไก่ขันเรียก ไก่กระเหลียกตาดู (ลอ), เขียนเป็น กรลยก ก็มี เช่น สูวนนเจดีรสสมีกรลยกงามหนกกหนา (จารึกสยาม หลัก ๒).

    (ข. กฺรเฬก ว่า เหลือบดู).