กระเสาะกระแสะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่ป่วยอยู่บ่อย ๆ, เสาะแสะ ก็ว่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กระเสาะกระแสะ (RID) adj.
    sickly
    in poor health
    ailing