กระเปาะเหลาะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีสัณฐานกลมป้อม, เปาะเหลาะ ก็ว่า.