กระเทื้อม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กระเทือน เช่น เสียงดังโครมใหญ่ไม่กระเทื้อม (อภัย)

  • รู้สึกรู้สา เช่น ว่าเท่าไร ๆ ก็ไม่กระเทื้อม.