กระเตาะกระแตะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    อาการที่เด็กเริ่มสอนเดิน เรียกว่า เดินกระเตาะกระแตะ, เตาะแตะ หรือ เตาะ ๆ แตะ ๆ ก็ว่า.