กระเจ้า

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นกยาง เช่น กระจาบกระเจ้าจับ ซ้องศัพทอึงอล.

  • น.

    ต้นกระเชา. (ดู กระเชา).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กระเชา