กระออม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ดู โคกกระออม.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู โคกกระออม

  • น.

    ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุงขนาดย่อม ปากสอบ ใช้ใส่น้ำ เช่น สรงสนานนํ้าทิพย์สิบกระออม (คาวี), กะออม กัลออม หรือ กะละออม ก็ว่า.