กระหยัง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ภาชนะชนิดหนึ่งคล้ายตะกร้าสำหรับใส่ของหรือเครื่องนุ่งห่ม.