กระสาบ

Значения слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    กระสอบหนัง.

  • น.

    เถานางนูน. (ไทยเหนือว่า ผักสาบ).